ایرلند
آمار
دانمارک
% ۴۶,۷۴
احتمال برد
% ۵۳,۲۶
۲
رتبه فعلی
۲
۱۰
تعداد بازی در تورنمنت جاری
۱۰
۵ / ۴ / ۱
برد / تساوی / شکست (مجموع)
۶ / ۲ / ۲
۲ / ۲ / ۱
برد / تساوی / شکست (میزبان)
۳ / ۱ / ۱
۳ / ۲ / ۰
برد / تساوی / شکست (میهمان)
۳ / ۱ / ۱
۱۹
امتیازات
۲۰
۱۲ : ۶
تعداد گل (گل زده : گل خورده)
۲۰ : ۸

تفاضل گل
+۱۲
(۰-۲)
بهترین برد در وضعیت میزبان
(۰-۴)
(۵-۱)
بدترین شکست در وضعیت میزبان
(۱-۰)
(۳-۱)
بهترین برد در وضعیت میهمان
(۵-۱)
—-
بدترین شکست در وضعیت میهمان
(۲-۳)

کلمات کلیدی: ,

امکان درج دیدگاه وجود ندارد