سوانسی سیتی
آمار
لیورپول
% ۲۷,۹۷
احتمال برد
% ۷۲,۰۳
۲۰
رتبه فعلی
۴
۲۴
تعداد بازی در تورنمنت جاری
۲۴
۵ / ۵ / ۱۴
برد / تساوی / شکست (مجموع)
۱۳ / ۸ / ۳
۳ / ۲ / ۷
برد / تساوی / شکست (میزبان)
۷ / ۵ / ۰
۲ / ۳ / ۷
برد / تساوی / شکست (میهمان)
۶ / ۳ / ۳
۲۰
امتیازات
۴۷
۱۵ : ۳۵
تعداد گل (گل زده : گل خورده)
۵۴ : ۲۹
-۲۰
تفاضل گل
+۲۵
(۰-۲)
بهترین برد در وضعیت میزبان
(۰-۵)
(۴-۰)
بدترین شکست در وضعیت میزبان
—-
(۲-۰)
بهترین برد در وضعیت میهمان
(۵-۱)
(۰-۵)
بدترین شکست در وضعیت میهمان
(۰-۵)

کلمات کلیدی: ,

امکان درج دیدگاه وجود ندارد