آینتراخت فرانکفورت
آمار
فرایبورگ
% ۵۸,۹۹
احتمال برد
% ۴۱,۰۱
۹
رتبه فعلی
۱۳
۱۸
تعداد بازی در تورنمنت جاری
۱۸
۷ / ۶ / ۵
برد / تساوی / شکست (مجموع)
۴ / ۸ / ۶
۲ / ۳ / ۴
برد / تساوی / شکست (میزبان)
۳ / ۵ / ۱
۵ / ۳ / ۱
برد / تساوی / شکست (میهمان)
۱ / ۳ / ۵
۲۷
امتیازات
۲۰
۲۱ : ۱۹
تعداد گل (گل زده : گل خورده)
۱۸ : ۳۲

تفاضل گل
-۱۴
(۱-۲)
بهترین برد در وضعیت میزبان
(۲-۳)
(۱-۰)
بدترین شکست در وضعیت میزبان
(۱-۰)
(۱-۰)
بهترین برد در وضعیت میهمان
(۴-۳)
(۱-۲)
بدترین شکست در وضعیت میهمان
(۰-۵)

کلمات کلیدی: ,

امکان درج دیدگاه وجود ندارد