لاسپالماس
آمار
والنسیا
% ۲۶,۵۷
احتمال برد
% ۷۳,۴۴
۱۹
رتبه فعلی
۳
۲۰
تعداد بازی در تورنمنت جاری
۲۰
۴ / ۲ / ۱۴
برد / تساوی / شکست (مجموع)
۱۲ / ۴ / ۴
۳ / ۱ / ۶
برد / تساوی / شکست (میزبان)
۷ / ۲ / ۱
۱ / ۱ / ۸
برد / تساوی / شکست (میهمان)
۵ / ۲ / ۳
۱۴
امتیازات
۴۰
۱۶ : ۴۷
تعداد گل (گل زده : گل خورده)
۴۱ : ۲۱
-۳۱
تفاضل گل
+۲۰

(۰-۱)

بهترین برد در وضعیت میزبان

(۰-۵)

(۵-۱)

بدترین شکست در وضعیت میزبان

(۱-۰)

(۳-۱)

بهترین برد در وضعیت میهمان

(۶-۳)

(۰-۶)

بدترین شکست در وضعیت میهمان

(۰-۱)

کلمات کلیدی: ,

امکان درج دیدگاه وجود ندارد