رازنبالسپورت لایپزیگ
آمار
شالکه ۰۴
% ۴۹,۷۷
احتمال برد
% ۵۰,۲۳
۲
رتبه فعلی
۳
۱۸
تعداد بازی در تورنمنت جاری
۱۸
۹ / ۴ / ۵
برد / تساوی / شکست (مجموع)
۸ / ۶ / ۴
۶ / ۲ / ۱
برد / تساوی / شکست (میزبان)
۵ / ۳ / ۱
۳ / ۲ / ۴
برد / تساوی / شکست (میهمان)
۳ / ۳ / ۳
۳۱
امتیازات
۳۰
۳۰ : ۲۶
تعداد گل (گل زده : گل خورده)
۲۹ : ۲۴

تفاضل گل

(۱-۴)
بهترین برد در وضعیت میزبان
(۰-۲)
(۳-۲)
بدترین شکست در وضعیت میزبان
(۳-۰)
(۲-۰)
بهترین برد در وضعیت میهمان
(۲-۰)
(۰-۴)
بدترین شکست در وضعیت میهمان
(۰-۲)

کلمات کلیدی: ,

امکان درج دیدگاه وجود ندارد