۲۲
تعداد بازی در تورنمنت جاری
۲۲
۱۰ / ۴ / ۸
برد / تساوی / شکست (مجموع)
۷ / ۵ / ۱۰
۶ / ۱ / ۴
برد / تساوی / شکست (میزبان)
۴ / ۲ / ۴
۴ / ۳ / ۴
برد / تساوی / شکست (میهمان)
۳ / ۳ / ۶
۱۹ : ۲۱
تعداد گل (گل زده : گل خورده)
۲۴ : ۳۱

(۰-۱)

بهترین برد در وضعیت میزبان

(۰-۳)

(۱-۰)

بدترین شکست در وضعیت میزبان

(۳-۰)

(۱-۰)

بهترین برد در وضعیت میهمان

(۱-۰)

(۰-۳)

بدترین شکست در وضعیت میهمان

(۲-۶)

کلمات کلیدی: ,

امکان درج دیدگاه وجود ندارد