نیوکاسل
آمار
سوانسی سیتی
% ۵۵,۵۱
احتمال برد
% ۴۴,۵۰
۱۴
رتبه فعلی
۲۰
۲۳
تعداد بازی در تورنمنت جاری
۲۳
۶ / ۵ / ۱۲
برد / تساوی / شکست (مجموع)
۴ / ۵ / ۱۴
۳ / ۳ / ۶
برد / تساوی / شکست (میزبان)
۲ / ۲ / ۷
۳ / ۲ / ۶
برد / تساوی / شکست (میهمان)
۲ / ۳ / ۷
۲۳
امتیازات
۱۷
۲۱ : ۳۱
تعداد گل (گل زده : گل خورده)
۱۴ : ۳۵
-۱۰
تفاضل گل
-۲۱
(۰-۳)
بهترین برد در وضعیت میزبان
(۰-۲)
(۳-۰)
بدترین شکست در وضعیت میزبان
(۴-۰)
(۱-۰)
بهترین برد در وضعیت میهمان
(۲-۰)
(۱-۴)
بدترین شکست در وضعیت میهمان
(۰-۵)

کلمات کلیدی: ,

امکان درج دیدگاه وجود ندارد