واتفورد
آمار
ساوتهمپتون
% ۵۱,۹۵
احتمال برد
% ۴۸,۰۶
۱۱
رتبه فعلی
۱۶
۲۳
تعداد بازی در تورنمنت جاری
۲۳
۷ / ۵ / ۱۱
برد / تساوی / شکست (مجموع)
۴ / ۹ / ۱۰
۳ / ۴ / ۵
برد / تساوی / شکست (میزبان)
۳ / ۴ / ۵
۴ / ۱ / ۶
برد / تساوی / شکست (میهمان)
۱ / ۵ / ۵
۲۶
امتیازات
۲۱
۳۳ : ۴۲
تعداد گل (گل زده : گل خورده)
۲۳ : ۳۴

تفاضل گل
-۱۱
(۰-۲)
بهترین برد در وضعیت میزبان
(۱-۴)
(۶-۰)
بدترین شکست در وضعیت میزبان
(۴-۱)
(۳-۰)
بهترین برد در وضعیت میهمان
(۱-۰)
(۲-۴)
بدترین شکست در وضعیت میهمان
(۰-۳)

کلمات کلیدی: ,

امکان درج دیدگاه وجود ندارد