ویارئال
آمار
لوانته
% ۶۳,۱۲
احتمال برد
% ۳۶,۸۸
۴
رتبه فعلی
۱۶
۲۰
تعداد بازی در تورنمنت جاری
۲۰
۱۰ / ۴ / ۶
برد / تساوی / شکست (مجموع)
۳ / ۹ / ۸
۵ / ۲ / ۲
برد / تساوی / شکست (میزبان)
۲ / ۴ / ۵
۵ / ۲ / ۴
برد / تساوی / شکست (میهمان)
۱ / ۵ / ۳
۳۴
امتیازات
۱۸
۲۸ : ۲۲
تعداد گل (گل زده : گل خورده)
۱۶ : ۲۸

تفاضل گل
-۱۲

(۰-۴)

بهترین برد در وضعیت میزبان

(۰-۳)

(۲-۰)

بدترین شکست در وضعیت میزبان

(۵-۰)

(۳-۰)

بهترین برد در وضعیت میهمان

(۲-۰)

(۰-۴)

بدترین شکست در وضعیت میهمان

(۰-۴)

کلمات کلیدی: ,

امکان درج دیدگاه وجود ندارد