کریستال پالاس
آمار
برنلی
% ۴۱,۴۴
احتمال برد
% ۵۸,۵۷
۱۲
رتبه فعلی
۷
۲۳
تعداد بازی در تورنمنت جاری
۲۳
۶ / ۶ / ۱۱
برد / تساوی / شکست (مجموع)
۹ / ۷ / ۷
۴ / ۳ / ۵
برد / تساوی / شکست (میزبان)
۵ / ۲ / ۴
۲ / ۳ / ۶
برد / تساوی / شکست (میهمان)
۴ / ۵ / ۳
۲۴
امتیازات
۳۴
۲۰ : ۳۳
تعداد گل (گل زده : گل خورده)
۱۹ : ۲۰
-۱۳
تفاضل گل

(۱-۲)
بهترین برد در وضعیت میزبان
(۰-۲)
(۳-۰)
بدترین شکست در وضعیت میزبان
(۳-۰)
(۳-۰)
بهترین برد در وضعیت میهمان
(۳-۲)
(۰-۵)
بدترین شکست در وضعیت میهمان
(۰-۳)

کلمات کلیدی: ,

امکان درج دیدگاه وجود ندارد