این سایت که قبلا با اسم فوتبال ۳ شناخته میشد، پس از چندی به همین اسم فعلی یعنی ورزش ۳ تغییر نام یافت.