اخبار مربوط به "کرمانشانکم" : 1 نتایج

کرمانشانکم ای خاک زرین هاوزاراوکی مادوساسانی…

کرمانشانکم ای خاک زرین هاوزاراوکی مادوساسانی…

کرمانشانکم ای خاک زرین..هاوزاراوکی مادوساسانی تسلیت🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 تسليت به مردم شريف ايران و خانواده بازماندگان .. ..#زلزله #ايران #كرمانشاه #كرد #لر #لك#ايراني #تسليت #قصرشیرین #شيرين فرهاد #بيستون #كمك#فوتبال #بدنسازي…